A A A

ANUNŢ cu privire la concursul deschis pentru selectarea a 2 candidați la funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor

Published on: Thu, 02/10/2022 - 18:46

În conformitate cu art. 81 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Comisia economie, buget și finanțe din cadrul Parlamentului Republicii Moldova anunță concursul de selectare a 2 candidați la funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

Candidatul trebuie să corespundă cumulativ următoarelor cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) nu este supus unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;

c) deține o diplomă de studii superioare;

d) are o vechime în muncă de cel puţin 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice;

e) posedă abilități, calități și aptitudini necesare aferente fișei de post, precum spirit de observație, lucrul în echipă, abilități de comunicare, capacitatea de analiză și sinteză, integritate morală, neutralitate politică și sindicală;

f) cunoaște limba română și limba engleză;

g) nu este privat, prin hotărâre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități;

h) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

i) nu este membru al unui partid politic și/sau afiliat politic;

j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate;

 Candidații urmează să depună la Comisie un dosar care include următoarele documente (traduse, după caz, în limba română):

a) cerere de participare la concurs (anexa nr.2 din Regulament);

b) copia de pe buletinul de identitate;

c) curriculum vitae;                                                    

d) copiile de pe diplomele de studii şi de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare și, opțional alte acte de studii;

e) dovada vechimii în muncă (copia carnetului de muncă) în cazul în care candidatul deține carnet de muncă sau act confirmativ privind experiența de cel puţin 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și a experienței de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice. Experiența de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice se va demonstra prin prezentarea unor documente din care să rezulte îndeplinirea unora din următoarele activități:

- participarea la organizarea, în mod regulat, a unor proceduri de achiziție publică;

- întocmirea, în mod regulat, a documentelor de licitație;

- participarea, în mod regulat, la evaluarea ofertelor, în calitate de membru al grupului de lucru;

- participarea la soluționarea contestațiilor la procedura de atribuire a unor contracte de achiziție publică;

- desfășurarea activității în cadrul Agenției Achiziții Publice;

- desfășurarea de activități de reglementare, supraveghere sau control în domeniul achizițiilor publice;

- desfășurarea activității de monitorizare a procesului de achiziții publice, elaborarea studiilor și cercetărilor în domeniul achizițiilor publice;

- activitate de implementare a reformelor din domeniul achizițiilor publice;

- activități în cadrul proiectelor internaționale în domeniul achizițiilor publice;

Documente doveditoare a experienței menționate sunt considerate, fără a se limita la acestea, fișa postului din care să rezulte atribuțiile exprese în domeniul achizițiilor publice, ordinele de numire în grupurile de lucru pentru achiziții publice, diplomele obținute în urma absolvirii unor cursuri în domeniul achizițiilor publice și altele asemenea;

f) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

g) scrisoare de motivaţie (cel mult 2 pagini), scrisă în limba de română, în care urmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la concurs şi viziunea ei asupra activităţii Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;

h) declarația pe proprie răspundere privind lipsa sau apartenența politică (anexa nr.3 din  Regulament);

i)  declarație pe propria răspundere prin care se confirmă sau nu existența conflictului de interese.

Candidaţii vor depune dosarele complete la Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova pe adresa electronică: ceb@parlament.md sau pe adresa: MD-2073, mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt nr.105 (sediul Parlamentului), etajul 5, bir.521, în perioada 11.02.2022 - 25.02.2022, în zilele de luni pînă vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00- 17:00. 

Persoana responsabilă pentru recepţionarea dosarelor este dna Valentina VÎRNAV, tel: 0 22 820522.

Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

Decizia CEB și Regulamentul de participare

Share: