A A A

În atenția operatorilor economici și autorităților contractante! Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări

Published on: Mon, 09/14/2020 - 10:25

   În Monitorul oficial nr. 229-233 din 11.09.2020 a fost publicat Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020. Noul Regulament vine să asigure concordanța dintre prevederile actelor normative secundare cu noile dispoziții ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care a fost modificată prin Legea nr. 169 din 26.07.2018.

   Astfel, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor atrage atenția autorităților contractante că potrivit pct. 111 din noul Regulament „Perioada de valabilitate a ofertelor, indicată în anunțul de participare și în documentația de atribuire, este stabilită astfel încât să cuprindă toate etapele până la momentul încheierii contractului, cu luarea în calcul a eventualelor contestații ce pot fi depuse pe marginea procedurii de achiziție publică de lucrări. În cazul apariției unei contestații pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică, la care se constată că perioada de valabilitate a ofertelor stabilită inițial nu asigură întreaga perioadă legal reglementată de soluționare a acesteia, autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertanților prelungirea perioadei respective, inclusiv a garanției pentru ofertă, în condițiile art. 67 din Legea nr. 131/2015”.

   În context urmează de menționat că, odată cu aprobarea noului Regulament privind achizițiile publice de lucrări prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 a fost, concomitent, abrogat Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 669/2016. Astfel, noul Regulament nu mai conține prevederi ce ar obliga autoritatea contractantă să anuleze procedura de achiziție publică de lucrări în cazul în care nu există minim 3 oferte ce întrunesc condițiile de calificare stabilite, subiect pe marginea căruia în ultima perioadă au fost depuse multiple contestații.

   O altă reglentare prevăzută în Regulamentul nominalizat este „Cuantificarea abaterilor neînsemnate”, în sensul prevederilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În această ordine de idei, noul Regulament vine să definească limitele „exprimării cantitative” a erorilor sau omiterilor din ofertele tehnice/financiare a participanților, în vederea aprecierii acestora drept abateri neînsemnate. Astfel pct. 133 din Regulament prevede că „Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența acesteia”. Respectiv, pct. 134 stabilește că „În sensul punctului 133, în cadrul achizițiilor publice de lucrări, prin abateri neînsemnate se consideră abaterile minore din oferta tehnică/financiară ce întrunesc cumulativ următoarele condiții:

1) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a prețului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu schimbă clasamentul inițial al ofertanților;

2) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește 1% din prețul total al ofertei;

3) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește suma de 10000 de lei din prețul total al ofertei.”.

   Aceste reglementări, au fost incluse urmare a solicitărilor din partea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, în scopul cuantificării abaterilor, omisiunilor depistate în ofertele tehnice/financiare ale participanților la procedurile de achiziții publice de lucrări, în vederea evitării multiplelor interpretări atât din partea membrilor grupurilor de lucru, cât și din partea ofertanților pe marginea acestui subiect și, nu în ultimul rând, în vederea stabilirii unei practici unitare de abordare a acestor situații.

Share: