A A A

Comunicat privind creșterea numărului contestațiilor depuse

Published on: Tue, 05/07/2019 - 17:13

   O analiză comparativă a numărului contestațiilor depuse la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în primele patru luni ale anului 2019 denotă o creștere semnificativă a numărului acestora cu peste 45% față de perioada similară a anului 2018.

-  01.01.2018 – 30.04.2018 – 202 de contestații depuse;

-  01.01.2019 – 30.04.2019 – 293 de contestații depuse.

   O creștere la fel de semnificativă, cu circa 47%, se observă și la numărul deciziilor emise de către cei 7 consilieri pe marginea contestațiilor examinate. În primele 4 luni ale anului 2019 aceștia au emis un număr de 224 decizii, comparativ cu 152, în aceiași perioadă a anului trecut, organizând în acest scop în jur de 178 ședințe deschise, față de 144 în perioada similară a anului trecut, sau cu o creștere de circa 24%.

   Cele mai frecvente aspecte reclamate de către operatorii economici în contestațiile formulate la rezultatul procedurilor de achiziție sunt:

-  respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă;

-  acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile;

-  modul de punctare/evaluare a ofertei contestatorului de către autoritatea contractantă;

-  neinformarea de către autoritatea contractantă, sau informarea necorespunzătoare a ofertanților privind rezultatele aplicării procedurii de atribuire.

   Cu referire la contestațiile formulate de către operatorii economici pe marginea documentației de atribuire, se conturează în principal următoarele pretenții:

-  cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice;

-  menţionarea în cadrul documentaţiei de atribuire a unor denumiri de tehnologii, produse, mărci, producători, în general fără a se utiliza sintagma „sau echivalent”;

-  aplicarea criteriilor de atribuire contrare prevederilor legale;

-  neglijarea din partea autorităților contractante a obligației de a aduce clarificări asupra documentației de atribuire.

   În concluzie, creșterea constantă a numărului contestațiilor depuse la ANSC, denotă, accesibilitatea instrumentului de contestare pentru participanții la procedurile de achiziție publică și, nu în ultimul rând, nivelul sporit de încredere în soluționarea justă, rapidă și imparțială a contestațiilor depuse, fapt confirmat și de sondajele de opinii efectuate de către unele ONG-uri.

Share: