Depunere contestatii

Ghid pentru depunerea și soluționarea contestațiilor

 

Dreptul la contestare

Orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.

 

Prin act al autorităţii contractante se înţelege orice act administrativ, orice altă acţiune sau inacţiune care produce sau poate produce efecte juridice în legătură cu procedura de achiziţie publică.

 

Descarcă Formular pentru depunerea contestațiilor

 

Termeni de contestare

 

Articolul 83 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice:

”(1) Operatorul economic vătămat poate sesiza Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim prin depunerea unei contestări în termen de:
    a) 10 zile începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei legi, a unui act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
    b) 5 zile începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei legi, a unui act al autorităţii contractante considerat ilegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 3, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).

(2) Depunerea contestaţiei care se referă la acte ale autorităţii contractante care sînt emise sau au loc înainte de deschiderea ofertelor se efectuează cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, însă nu mai tîrziu de data-limită de depunere a ofertelor stabilită de către autoritatea contractantă, și cu respectarea prevederilor art. 35.

(3) În cazul în care contestaţia prevăzută la alin. (1) se referă la documente publicate în mod electronic, data luării la cunoştinţă se consideră data publicării acestora.

(4) Contestaţia se depune în formă scrisă, în limba de stat, semnată și, după caz, ştampilată şi trebuie să conţină:

   a) numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea completă a operatorului economic, numele şi prenumele reprezentantului acestuia, copia documentului ce confirmă împuternicirile, adresa juridică şi datele de contact;

   b) denumirea autorităţii contractante, adresa juridică şi datele de contact;

   c) denumirea obiectului contractului de achiziţii publice şi procedura de atribuire aplicată;

   d) esenţa şi temeiul contestaţiei, cu indicarea drepturilor şi intereselor legitime ale contestatorului, încălcate în cadrul procedurii de achiziţie publică;

   e) nomenclatorul documentelor anexate la contestaţie.

(5) Contestatorul va anexa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la alin. (4), dacă acestea sînt disponibile.

(6) În situaţia în care Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor consideră că în contestaţie nu sînt cuprinse toate informaţiile prevăzute la alin. (4), aceasta va cere contestatorului să completeze contestaţia în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, contestaţia este respinsă. Contestaţia care a fost depusă

cu nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) și (2) de asemenea este respinsă.”

 

Share: